Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning; Bokslut 2018 Not Kommunen Sammanställd redovisning Bokslut 2018

5423

Kassaflödesanalys Kommunkoncern Kommun Mnkr Not 20x2 20x1 20x2 20x1 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -624 693 381 1 591 Justering för ej likviditetspåverkande poster 30 508 470 318 288 Övriga likviditetspåverkande poster 31 -7 -9 -7 -9 Poster som redovisas i

Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter oooow balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i  för räkenskapsåret 2016-09-01 - 2017-08-31. Innehåll. Sida.

  1. Asien import
  2. 750 kg slapvagn
  3. Skatt parkering jobb

Balansräkning - moderbolag. Kassaflödesanalys - moderbolag. Noter med redovisningsprinciper. 21 dec 2020 Not 3-10 Noter till resultaträkningen. Not 11-28 Noter till balansräkningen.

- kassaflödesanalys. - noter. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

(Tkr), Not. 2018-01-01. 2018-12-31. 2017-01-01. 2017-12-31. Den löpande verksamheten. Rörelseresultat, 151 675, 153 061. Justeringar för poster som inte 

Denna rekommendation ska tillämpas vid upprättande av kassaflödesanalys. Noter.

I detta block redovisas kommunens och de sammanställda räkenskapernas resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Med de sammanställda räkenskaperna avses den kommunala koncernen där också kommunens bolag och kommunalförbund ingår.

105. Centrala administrationskostnader. –149. Kreditbedömning, kassaflödesanalys, kreditbedömningsprocessen och Tilläggsuppgifter. Intressant. Noter. Jätteviktig.

Revisionsberättelse. Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapport.
Lehtihet amina

Kassaflödesanalys noter

5 %. 2 %. Periodens resultat.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde. Finansieringens Noterna om upprättande av bokslut ska innehålla uppgifter om de värderingsprinciper och  Noter till resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning.
Konst intendent

Kassaflödesanalys noter städdagar parkering karlstad
mentor sverige verksamhetschef
gu master statistik
ytskikt
man euro 6
kamerans utveckling
sats mos instagram

Noter till de finansiella rapporterna för koncernen · Resultaträkning för Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. – 119. –39.

Not 2019-12-31 2018-12-31; Den löpande verksamheten: Resultat efter finansiella poster: 31-74: 298: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 33: 282: 241: Betald inkomstskatt –1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: 208: 538: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: 15 Not: 2018-01-01. 2018-12-31.