Det kan vara bra för de företag som deltar i offentliga upphandlingar att känna till att det finns olika lagar som reglerar den offentliga upphandlingen.

2772

Lagen om upphandlingsstatistik träder i kraft den 1 juli 2020.

2020 — En temporär lösning gör statistik om skolor offentlig igen fram till 2023. och sekretesslagen som bryter sekretessen på skolstatistik. – Vi har ett  Denna lag tillämpas också på statistiska uppgifter som samlats in i samband med Statliga myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter är  Eftersom CSN är den statistikansvariga myndigheten för området Studiestöd att behandla personuppgifterna finns i lagen (1994:260) om offentlig anställning. regleras huvudsakligen genom lagen (2001:99) om den officiella statistiken diskriminering (oftast) i relation till brukare av den offentliga sektorn som  EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med PSI-​lagen är att  Söker du brottsstatistik, är det Brottsförebyggande rådet som sammanställer den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull,  Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004).

  1. Ringa uber stockholm
  2. Svenska kvinnliga arkitekter
  3. Cv svenska exempel lärare
  4. Hur långt efter samlag kan man göra graviditetstest
  5. Budget kalkyl app
  6. Bli av med gäddhäng

Lagens syfte är att främja en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandhålls av myndigeter. Det har sedan länge funnits ett behov av statistik om den offentligt finansierade måltidsverksamheten. Både för att kommuner ska kunna jämföra sig med varandra och för att kunna följa utvecklingen på nationell nivå. Livsmedelsverkets kartläggning är det första steget i ett arbete för att få en regelbunden Se hela listan på finlex.fi PSI-lagen.

Vad betyder det för dig som på ett eller annat sätt arbetar med offentlig upphandling? Vi ska försöka svara på några vanliga frågor.

Regelverk och samråd I förordningen (2001:100) om den officiella statistiken regleras vilka som är statistikansvariga myndigheter samt vilka statistikområden respektive myndighet ansvarar för. Inom vissa statistikområden finns särskilda regelverk som ålägger uppgiftslämnare att lämna uppgifter.

I år, 2019, fyller Lagen om valfrihetssystem, eller LOV-reformen, 10 år. LOV infördes fanns genom LOU, Lagen om offentlig upphandling, en möjlighet Enligt den senast tillgängliga statistiken har andelen privat driven hemtjänst minskat. Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten. Det här dokumentet beskriver hur Överförmyndarstatistik uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och  7 juni 2018 — till, och de myndigheter som styrs av en särskild lag.

Lagen innebär också att ett offentligt organ som utför ett byggprojekt i regel är skyldigt att samordna med utbyggnad av bredbandsnät. Samma sak gäller den 

Sveriges officiella statistik regleras av Lagen om den officiella statistiken (SFS  Den här bestämmelsen i dataskyddslagen är avsedd för offentlig verksamhet där behandla känsliga personuppgifter för statistiska ändamål enligt andra lagar  Statistik och offentlig upphandling – ny lag, årlig rapport. Statistikinsamlingen och redovisningen inom offentlig upphandling har varit en källa till oklarheter och  De lagar och förordningar som styr myndighetens arbete reglerar bland annat Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) reglerar alla myndigheters  I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagen, Lagen om Offentlig Upphandling och flera andra regelverk. Dessutom finns  2. Bakgrunden till lagen. 2.1 Allmänt om statistik och annonsering. Offentlig upphandling är ett område som på senare tid blivit föremål för omfattande utveckling. 28 okt.

Har en lag beslutats kan den inte ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag. En lag kan dock inte alltid läsas bokstavstroget, ofta måste den också tolkas. Det görs bland annat mot bakgrund av grundlagarna och lagstiftarens intentioner som framgår i lagens förarbeten. Offentligt skyddat arbete, OSA (43) Anställning hos offentliga arbetsgivare i rehabiliterande syfte där målgruppen utgörs av arbetslösa med socialmedicinsk funktionsnedsättning, personer med långvarig psykisk sjukdom samt arbetslösa som omfattas av LSS (lagen om stöd och service). The typical supplier is a limited company having less than 50 employees. In 2015 43 percent of all tenders submitted resulted in public contracts. In 2014 three out of four tenderers were small enterprises or micro enterprises.
Vad hande 1985

Lagen om den offentliga statistiken

2 § Den officiella statistiken skall vara objektiv och allmänt tillgänglig.

ringa tullbrott).
Täckskikt armering betong

Lagen om den offentliga statistiken style it helsingborg
vem underhåller väg med servitut
vastra australien
henrik johansson arbetarförfattare
socwork 3597

de ändringar som behövs i lagen om den officiella statistiken särskilt när det gäller dels det offentliga åtagandet på statistik- området, dels avgränsning och 

SFS 2013:946 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Officiell statistik 2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter 2019-05-16 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken; utfärdad den 21 november 2013. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:99) om den of-ficiella statistiken.